LinkedIn

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM

I. Wstęp

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy informacji o przetwarzaniu danych w związku z korzystaniem z serwisu https://motobarometer.com w dalszej części nazywanego Serwisem).

Administrator szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu. W szczególności dba o ochronę ich Danych Osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Administratora są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

Wejście i korzystanie z Serwisu oznaczają, że Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki odsyłające do innych stron internetowych. Strony internetowe będą otwierać się w tym samym bądź nowym oknie przeglądarki. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Jako że niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy tylko Serwisu https://motobarometer.com Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem obowiązującym na stronie internetowej, do której Użytkownik przeszedł za pomocą linka odsyłającego.

II. Dane Osobowe Użytkownika

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika?

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu i świadczeniem przez niego Usług jest Exact Systems sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296).

2. Jakie Dane Osobowe przetwarza Administrator?

2.1. W zależności od rodzaju świadczonych w serwisie usług Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników Serwisu:

2.1.1. dla usług Strony: dane osobowe wyłącznie tych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie plików cookies oraz technologii podobnych:

 • hostname;
 • rodzaj przeglądarki;
 • typ systemu operacyjnego;
 • czas dostępu;
 • adresy odwiedzających stron w Serwisie;
 • adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwis;
 • inne identyfikatory Użytkownika.

2.1.2. dla usługi Komunikatora: wszystkie informacje podane dobrowolnie i z własnej woli Użytkownika, które będą niezbędne do rozwiązania sprawy zainicjowanej przez Użytkownika, w szczególności mogą to być dane:

 • identyfikujące, takie jak imię, nazwisko,
 • dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • inne informacje podane przez Użytkownika;

2.1.3. dla usługi Rekrutacji spontanicznej: wszystkie informacje podane dobrowolnie i z własnej woli Użytkownika, które będą niezbędne do rozwiązania sprawy zainicjowanej przez Użytkownika, w szczególności mogą to być dane:

 • identyfikujące, takie jak imię, nazwisko,
 • dane kontaktowe, takie jak, numer telefonu.

2.2. Informujemy, że poprzez korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bez zmiany ustawień oprogramowania/przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies w jego urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Standardowo przeglądarka ma włączone ustawienia pozwalające na przetwarzanie wspomnianych danych.

2.3. W przypadku gdy konieczne będzie przeprowadzenie postępowania ustalającego ewentualne roszczenia lub obrony przed nimi, w tym przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, przetwarzane będą dane identyfikujące uczestników postępowania, w tym imię i nazwisko oraz wszelkie dodatkowe dane, niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

3. Czy podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest obowiązkowe?

3.1. Usługa strony

Podanie Danych Osobowych wskazanych w ust. 2.1.1. jest dobrowolne. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Informacji o odwiedzanych stronach i korzystaniu z Serwisu i dostępnych w ramach niego Usług dostarczają również pliki cookies. Wszystkie te narzędzia wpływają na przyjazność użytkowania Serwisu. Dlatego ich niepodanie, może wpłynąć na wygodę użytkowania Serwisu, uniemożliwić korzystanie z części Serwisu lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji przeznaczonych dla Użytkownika. 3.2. Komunikator

Podanie Danych Osobowych w treści wiadomości wysłanej za pomocą Komunikatora jest dobrowolne, jednak może być niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a jej niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

3.3. Rekrutacja spontaniczna

Podanie Danych Osobowych w Rekrutacji spontanicznej jest dobrowolne, podanie numeru telefonu jest jednak niezbędne w celu kontaktu z Użytkownikiem. Niepodanie Danych Osobowych nie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi Rekrutacji spontanicznej.

4. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Dane Osobowe są przetwarzane?

Administrator przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:

a) w celu świadczenia drogą elektroniczną Usług dostępnych w ramach Serwisu tj. usługi Strony, usługi Komunikator oraz usługi Rekrutacji spontanicznej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy na korzystanie z usług Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu stosowania należytego poziomu świadczonych usług;

c) w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach marketingu własnego – podstawą prawną przetwarzania, jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jakim jest promocja usług Administratora i jego Grupy Kapitałowej;

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

5. Jak długo Dane Osobowe są przetwarzane?

Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania Danych Osobowych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane Osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane Osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia. Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

6. Odbiorcy Danych Osobowych

6.1. Dane Osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora i w jego imieniu, np. dla obsługi Serwisu i dostępnych Usług, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych, usług analitycznych, archiwizacji, profesjonalnego doradztwa. Administrator udostępni te dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnie z art. 28 RODO, co zapewni odpowiednią ochronę udostępnianych Danych Osobowych.

6.2. Przetwarzane przez Administratora Dane Osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 6.1. powyżej, chyba, że:

a) obowiązek udostępnienia Danych Osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie Danych Osobowych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów; lub

b) Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

6.3. W każdej ww. sytuacji Dane Osobowe mogą być udostępnione tylko, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (np. obowiązek prawny, zgoda czy umowa).

6.4. Administrator zobowiązuje się nie sprzedawać Danych Osobowych Użytkowników.

7. Przekazywanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług międzynarodowych dostawców, np. wykorzystując narzędzia analityczne dostarczane przez Google czy Facebook, możliwe jest przekazanie Danych Osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Danych Osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator dąży do maksymalnego ograniczania transferu danych do krajów trzecich.

8. Czy na podstawie Danych Osobowych Użytkownik jest profilowany i czy na tej podstawie są podejmowane w sposób automatyczny decyzje, które na niego wpływają?

Administrator wykorzystuje zanonimizowane Dane Osobowe do dokonywania oceny i profilowania w sposób zautomatyzowany. Ta ocena i profilowanie są przeprowadzane dla analizy danych dotyczących aktywności Użytkownika w Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkowniku lub do personalizacji zawartości Serwisu w celu jego prowadzenia. To profilowanie nie ma żadnych skutków prawnych dla Użytkownika, nie ma również żadnego wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dlatego dane te przetwarzane są wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi.

III. Prawa Użytkownika

1. Prawo dostępu

Użytkownik w każdej chwili ma prawo do uzyskania informacji czy i jakie jego Dane Osobowe przetwarza Administrator. Jeśli Administrator przetwarza jego Dane Osobowe to Użytkownik może uzyskać do nich dostęp lub może zwrócić się do Administratora z prośbą o kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia Danych Osobowych jest bezpłatna, wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

2. Prawo do sprostowania Danych Osobowych

Użytkownik może w każdej chwili żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego Danych Osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych

Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych przez Administratora. O ile żądanie będzie uzasadnione, Administrator będzie mógł dalej jedynie przechowywać te Dane Osobowe. Podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

4. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych

Jeśli Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody Użytkownika lub w związku z realizacją umowy to Użytkownik może w każdej chwili wystąpić do Administratora z wnioskiem o otrzymanie jego Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika Dane Osobowe zostaną przesłane przez Administratora innemu administratorowi wskazanemu przez Użytkownika, jeśli będzie to technicznie możliwe.

5. Prawo do usunięcia Danych Osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go Danych Osobowych, a Administrator, jeśli zachodzi jedna z podstaw wskazanych w art. 17 RODO, ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć.

6. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, wobec tego przetwarzania.

7. Prawo do cofnięcia zgody

7.1. Użytkownik może wycofać wyrażoną na przetwarzanie Danych Osobowych zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

7.2. W celu skutecznego cofnięcia zgody należy w przypadku korzystania z Serwisu i jego Usług skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale III.9.6.

7.3. Administrator zapewnia, że wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku Administrator zaprzestanie przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie zgody (w tym w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon). Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od Administratora informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w systemach Użytkownika.

7.4. Wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych nie wyklucza dalszego przetwarzania tych Danych Osobowych z zastrzeżeniem, że dalsze przetwarzanie będzie odbywać się w innym celu i na innej podstawie niż przetwarzanie dokonywane na podstawie zgody.

8. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Administrator proponuje w pierwszej kolejności zwrócenie się bezpośrednio do niego w sposób wskazany w rozdziale III.9.6, co może uprościć i przyśpieszyć załatwienie sprawy.

9. W jaki sposób Użytkownik może kontaktować się z Administratorem i realizować swoje prawa?

9.1. Kierując żądanie do Administratora Użytkownik powinien uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

a) z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik,

b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

9.2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji.

9.3. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Ze względu na bezpieczeństwo Danych Osobowych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

9.4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia.

9.5. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

9.6. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się Administratorem:

a) w formie pisemnej, przesyłając korespondencje na adres Administratora;

b) w formie wiadomości e-mail na adres mailowy Exact Systems sp. z o.o.: odo@exactsystems.com.

IV. Pliki Cookies i inne technologie internetowe

Chcąc udoskonalić Serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do potrzeb Użytkownika, Administrator korzysta z plików cookies oraz innych technologii internetowych.

1. Pliki Cookies

1.1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

a) „sesyjne” (session Cookies) – które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) „stałe” (persistent Cookies) – które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

1.2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. 4.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. 5. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na wygodę użytkowania Serwisu, uniemożliwić korzystanie z części Serwisu lub Usług lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji przeznaczonych dla Użytkownika. Przede wszystkim jednak uniemożliwi to pozyskiwanie przez Administratora anonimowych informacji statystycznych służących poprawie jakości Serwisu.
2. Inne technologie internetowe

2.1. W celu prowadzenia działań marketingowych oraz remarketingowych Administrator korzysta z następujących technologii obserwujących działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu:

a) Mautic – Administrator korzysta z usługi Mautic, która ma na celu dostarczenie anonimowych informacji na temat aktywności Użytkowników w Serwisie w celu precyzyjnego dopasowania i monitorowania emisji reklam;

b) Piksel konwersji Facebooka – Pixel Facebook wykorzystuje technologię „Cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkownika i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych;

c) Google Analytics – Google Analytics wykorzystuje technologię „Cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkownika i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych;

2.2. W wyniku stosowania innych technologii internetowych może następować udostępnianie danych osobowych Użytkownika podmiotom, z którymi Administrator współpracuje np. Facebookowi, Instagramowi i innym. Administrator będzie przekazywał te dane tylko jeśli Użytkownik wyrazi zgodę w Serwisie na przekazywanie jego Danych Osobowych dla celów marketingowych podmiotom współpracującym z Administratorem.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Danych Osobowych oświadcza, że niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 09.02.2022

Stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani w ramach Serwisu.

MotoBarometr2023
Nastroje w automotive w Europie
Pobierz MotoBarometr PDF
Raporty z ubiegłych lat
MOTOBAROMETR2022 (PL)
MOTOBAROMETR2021 (PL)
MOTOBAROMETR2019 (PL)
MOTOBAROMETR2018 (PL)
MOTOBAROMETR2017 (PL)
MOTOBAROMETR2016 (PL)